SZKŁO Z CHARAKTEREM
STRONA GŁÓWNA >Aktualności > Zapytanie ofertowe.

Aktualności

Zapytanie ofertowe.

18
04 2024

   Uprzejmie informujemy,  że w wyniku prowadzonego postępowania ofertowego z dnia 20.03.2018 w sprawie dostawy urządzenia do automatycznego rozkroju szkła laminowanego nie została wybrana żadna oferta. Przyczyną nie wyłonienia żadnego dostawcy był fakt nie spełnienia kryteriów formalno-technicznych określonych w zapytaniu ofertowym przez żadnego z oferentów biorących udział w prowadzonym postępowaniu ofertowym. 

 

   Przedsiębiorstwo Resovia – Glass s.c. Bogusław Tokarski, Piotr Tokarski przygotowując się do przedsięwzięcia w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  2014-2020, Oś Priorytetowa I: Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, numer wniosku: RPPK.01.04.01-18-0284/17 związanego z zakupem urządzenia do automatycznego rozkroju szkła laminowanego, zaprasza do składania ofert na dostawę przedmiotowego urządzenia.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności dla beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w odniesieniu do zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),